Výmena stupačiek

V súčasnosti sú v bytových domoch stúpačky vody a plynu z oceľových rúr, ktorých životnosť sa pohybuje v rozmedzí 20 – 30 rokov, v závislosti od ich kvality. Mnohé z týchto rozvodov sú dnes už na hranici svojej životnosti, následkom čoho dochádza k rôznym netesnostiam, ktoré následne spôsobujú koróziu týchto oceľových potrubí. Pri plynových rozvodoch vzniká najčastejšie problém pri ich prestupoch jednotlivými podlažiami, ktoré sú často realizované bez použitia chráničiek, a práve v týchto miestach, ktoré sú prakticky nespozorovateľné, dochádza vplyvom rôznych iných netesností z vodovodných a kanalizačných rozvodov ku korózii oceľového potrubia. Pri odpadových rozvodoch je situácia obdobná ak nie až horšia, nakoľko sa v minulosti pri ich inštalácii používali liatinové alebo azbestovocementové potrubia, a práve druhé spomínané sú v súčasnosti nie len na hranici svojej životnosti, ale sú až nebezpečné. Ich postupným opotrebovaním a poškodením povrchu môže dôjsť k uvoľňovaniu nebezpečných respirabilných vlákien. Dnes sú na hranici svojej životnosti rovnako aj liatinové potrubia, kde čoraz častejšie dochádza k rôznych netesnostiam a poruchám výskytu zápachu.

Výmena ležatých a zvislých rozvodov v bytových domoch patrí medzi hlavnú činnosť našej spoločnosti. Ponúkame Vám viac ako 13-ročné skúsenosti a práce vykonávané kvalifikovaným tímom vlastných kmeňových pracovníkov pri výmene stúpačiek:

 • studenej vody
 • teplej úžitkovej vody
 • cirkulácie teplej úžitkovej vody
 • kanalizácie
 • plynu

voda

Výmenu existujúcich rozvodov vody realizujeme medeným rozvodom, nerezovou oceľou alebo systémami plastohliníkových alebo PE-Xa potrubí UPONOR. Nové rozvody teplej úžitkovej vody izolujeme pomocou tepelnej izolácie IZOFLEX o hrúbke v zmysle platnej legislatívy.

kanalizácia

Náhradu pôvodných rozvodov kanalizácie vykonávame použitím rúr a tvaroviek HT Systém PLUS s použitím izolácie na zvýšenie ochrany proti hluku alebo odhlučneným odpadovým systémom UPONOR Decibel. Demontáž pôvodného odpadového potrubia je spojená s odbornou sanáciou materiálov obsahujúcich azbest, na ktorú vlastníme oprávnenie od ÚVZ SR. V celkovej cene je zahrnutá kompletná administratíva v oblasti regionálneho úradu verejného zdravotníctva, príslušného orgánu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, samotná demontáž materiálov obsahujúcich azbest spojená so stabilizáciou odpadu v súlade s príslušnými zákonmi, povysávanie celého priestoru sanácie a jeho „vyhmlenie“, preprava a zneškodnenie azbestových materiálov na predpísanú skládku nebezpečného odpadu, zabezpečenie kontrolného merania koncentrácie respirabilných azbestových vlákien v ovzduší akreditovanou spoločnosťou a na záver vypracovanie záverečnej správy o úspešnosti vykonaných prác.

Plyn

Výmenu plynových rozvodov zabezpečujeme medeným rozvodom spájaným pomocou lisovacích tvaroviek, prípadne z oceľových rúr spájaných zváraním. Realizujeme aj výmenu pôvodného rozvodu od plynomera po plynový spotrebič, rovnako medeným rozvodom. Súčasťou dodávky je spracovanie projektovej dokumentácie súvisiacej so zmenou materiálu pre plynové rozvody a osvedčenie projektovej dokumentácie Technickou inšpekciou.

Ďalšie dôležité informácie:

 • v priebehu dňa zrealizujeme kompletnú výmenu rozvodov vody, kanalizácie a plynu, vrátane všetkých s tým spojených stavebných prác minimálne v 12-tich bytoch na jednej stúpačke,
 • stavebné práce spojené s demontážou zástien v priestoroch bytového jadra, spätná montáž zástien/vyspravenie povrchu po ukončení montáže do pôvodných stavov sú zahrnuté v cene diela (žiadne dodatočné výdavky za stavebné práce navyše),
 • bezproblémová výmena aj za konštrukciou pre závesné WC („za GEBERITOM!“),
 • záručná doba na dielo je 60 mesiacov,
 • spracovanie cenovej ponuky (rozpočtu) do 5 dní od vykonania obhliadky, resp. od poskytnutia potrebných informácií,
 • súčasťou výmeny ležatých rozvodov teplej úžitkovej vody je aj realizácia hydraulického vyregulovania rozvodov teplej úžitkovej vody,
 • poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľa v poisťovni Kooperativa, a.s. (jedna škodová udalosť až do výšky 600 000 EUR),
 • poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu v poisťovni Kooperativa, a.s. (až do výšky 20 000 EUR),
 • ponúkame záručný a pozáručný servis.

Pred

Počas

Potom

Pred

Počas

Potom

Pred

Počas

Potom