Výmena stupačiek

V súčasnosti sú v bytových domoch stúpačky vody a plynu z oceľových rúr, ktorých životnosť sa pohybuje v rozmedzí 20 – 30 rokov, v závislosti od ich kvality. Mnohé z týchto rozvodov sú dnes už na hranici svojej životnosti, následkom čoho dochádza k rôznym netesnostiam, ktoré následne spôsobujú koróziu týchto oceľových potrubí. Pri plynových rozvodoch vzniká najčastejšie problém pri ich prestupoch jednotlivými podlažiami, ktoré sú často realizované bez použitia chráničiek, a práve v týchto miestach, ktoré sú prakticky nespozorovateľné, dochádza vplyvom rôznych iných netesností z vodovodných a kanalizačných rozvodov ku korózii oceľového potrubia. Pri odpadových rozvodoch je situácia obdobná ak nie až horšia, nakoľko sa v minulosti pri ich inštalácii používali liatinové alebo azbestovocementové potrubia, a práve druhé spomínané sú v súčasnosti nie len na hranici svojej životnosti, ale sú až nebezpečné. Ich postupným opotrebovaním a poškodením povrchu môže dôjsť k uvoľňovaniu nebezpečných respirabilných vlákien. Dnes sú na hranici svojej životnosti rovnako aj liatinové potrubia, kde čoraz častejšie dochádza k rôznych netesnostiam a poruchám výskytu zápachu.

Výmena ležatých a zvislých rozvodov v bytových domoch patrí medzi hlavnú činnosť našej spoločnosti. Ponúkame Vám viac ako 15-ročné skúsenosti a práce vykonávané kvalifikovaným tímom vlastných kmeňových pracovníkov pri výmene stúpačiek:

 • studenej vody
 • teplej úžitkovej vody
 • cirkulácie teplej úžitkovej vody
 • kanalizácie
 • plynu

voda

Výmenu existujúcich rozvodov vody realizujeme medeným rozvodom, nerezovou oceľou alebo systémami plastohliníkových alebo PE-Xa potrubí UPONOR. Nové rozvody teplej úžitkovej vody izolujeme pomocou tepelnej izolácie IZOFLEX o hrúbke v zmysle platnej legislatívy.

kanalizácia

Náhradu pôvodných rozvodov kanalizácie vykonávame odhlučneným odpadovým systémom UPONOR Decibel alebo použitím rúr a tvaroviek HT Systém PLUS od f. OSMA s použitím izolácie na zvýšenie ochrany proti hluku. Demontáž pôvodného odpadového potrubia je spojená s odbornou sanáciou materiálov obsahujúcich azbest, na ktorú vlastníme oprávnenie od ÚVZ SR. V celkovej cene je zahrnutá kompletná administratíva v oblasti regionálneho úradu verejného zdravotníctva, príslušného orgánu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, samotná demontáž materiálov obsahujúcich azbest spojená so stabilizáciou odpadu v súlade s príslušnými zákonmi, povysávanie celého priestoru sanácie a jeho „vyhmlenie“, preprava a zneškodnenie azbestových materiálov na predpísanú skládku nebezpečného odpadu, zabezpečenie kontrolného merania koncentrácie respirabilných azbestových vlákien v ovzduší akreditovanou spoločnosťou a na záver vypracovanie záverečnej správy o úspešnosti vykonaných prác.

Plyn

Výmenu plynových rozvodov zabezpečujeme medeným rozvodom spájaným pomocou lisovacích tvaroviek Viega Profipress G. Realizujeme aj výmenu pôvodného rozvodu od plynomera po plynový spotrebič, rovnako medeným rozvodom. Súčasťou dodávky je spracovanie projektovej dokumentácie súvisiacej so zmenou materiálu pre plynové rozvody a osvedčenie projektovej dokumentácie Technickou inšpekciou.

Ďalšie dôležité informácie:

 • v priebehu dňa zrealizujeme kompletnú výmenu rozvodov vody, kanalizácie a plynu, vrátane všetkých s tým spojených stavebných prác minimálne v 12-tich bytoch na jednej stúpačke,
 • realizujeme aj stavebné práce spojené s demontážou zástien v priestoroch bytového jadra a spätnú montáž týchto zástien (vyspravenie povrchu) po výmene stúpačiek do pôvodných stavov v ten istý deň,
 • bezproblémová výmena aj za konštrukciou pre závesné WC („za GEBERITOM!“),
 • záručná doba na dielo je 60 mesiacov, záruka na nami ponúkaný systém potrubia od spol. UPONOR je až 10 rokov,
 • spracovanie cenovej ponuky (rozpočtu) do 5 dní od vykonania obhliadky, resp. od poskytnutia potrebných informácií,
 • súčasťou výmeny ležatých rozvodov teplej úžitkovej vody (cirkulácie TúV) je aj dodávka regulačných (vyvažovacích) armatúr pre zabezpečenie hydraulického vyregulovania rozvodov TúV,
 • poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľa v poisťovni Kooperativa, a.s. (jedna škodová udalosť až do výšky 600 000 EUR),
 • poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu v poisťovni Kooperativa, a.s. (až do výšky 20 000 EUR),
 • ponúkame záručný a pozáručný servis.

Pred

Počas

Potom

Pred

Počas

Potom

Pred

Počas

Potom